ข่าวสารประกันชีวิต

ประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการสำหรับพนักงาน และองค์กร

  • คุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทั้งในและนอกประเทศ
  • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง
  • คุ้มครองการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยใน (IPD) และการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยนอก (OPD)
  • คุ้มครองการรักษาทันตกรรม (Dental Care Benefit) และกการรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Benefit)