บำนาญ รีไทร์เมนท์ พลัส 60

retirementplus
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครบอายุ 59 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 90 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออมเงินปีละ 15,333 บาท เพื่อยามเกษียณ รวมผลประโชยน์ตลอดสัญญา 1,402,500 บาท

 ออมเงินปีละ 51,110 บาท เพื่อยามเกษียณ รวมผลประโชยน์ตลอดสัญญา 4,675,000 บาท

ออมเงินปีละ 102,220 บาท เพื่อยามเกษียณ รวมผลประโชยน์ตลอดสัญญา 9,350,000 บาท

 ออมเงินปีละ 204,440 บาท เพื่อยามเกษียณ รวมผลประโชยน์ตลอดสัญญา 18,700,000 บาท